AZ-104T00. Администратор Microsoft Azure. Адміністратор Microsoft Azure

AZ-104T00. Администратор Microsoft Azure. Адміністратор Microsoft Azure
 • Код курса:
  AZ104T00
 • Длительность:
  4 / 32
 • Ближайшие даты:

 • Цена, без НДС:
  Уточните
Тишко Геннадий а
Тренер Microsoft с 2000 года, обучено 1500 студентов.
Описание Курса:
Курс АZ-104T00. Адміністратор Microsoft Azure вчить ІТ-фахівціів, як керувати своїми підписками Azure, захищати облікові записи, адмініструвати інфраструктуру, налаштовувати віртуальні мережі, з'єднувати Azure та локальні сайти, керувати мережним трафіком, впроваджувати рішення для зберігання, створювати та масштабувати віртуальні машини, впроваджувати веб- додатки та контейнери, здійснювати резервне копіювання та обмін даними, а також проводити моніторинг свого рішення.
==
Курс AZ-104T00. Администратор Microsoft Azure предоставляет знания и навыки необходимые для управления подписками на сервисы Azure, защиты учетных записей, администрирование инфраструктуры, настройки виртуальных сетей, подключение Azure и локальных сайтов, управление сетевым трафиком, внедрение решений для хранения данных, создания и масштабирования виртуальных машин, внедрение веб-приложений и контейнеров, резервного копирования и обмена данными, а также мониторинга работы решения.
Аудитория:
Курс AZ-104T00 призначений для IT-фахівців, які виконують роль Адміністратора Azure з впровадження, управління, моніторингу ідентифікації, зберігання віртуальних мереж у хмарному середовищі.
==
Курс AZ-104T00 предназначен для IT-специалистов, выполняющих роль Администратора Azure по внедрению, управлению, мониторингу идентификации, хранению виртуальных сетей в облачной среде. 
Предварительная подготовка:
 • Розуміння локальних технологій віртуалізації, включаючи віртуальні машини, віртуальні мережі та віртуальні жорсткі диски.
 • Розуміння мережевих конфігурацій, включаючи TCP/IP, службу доменних імен (DNS), віртуальні приватні мережі (VPN), брандмауери та технології шифрування.
 • Розуміння концепцій Active Directory, включаючи такі поняття, як користувачі, групи та керування доступом на основі ролей
 • ReportViewer.
 • Розуміння стійкості та аварійного відновлення, включаючи операції резервного копіювання та відновлення.
===
 • опыт оперирования системами, работы с облачной инфраструктурой и структурами хранения, а также работы в сети;
 • понимание технологий локальной виртуализации, включая виртуальные машины, виртуальные сети и виртуальные жесткие диски;
 • понимание конфигурации сети, включая TCP / IP, систему доменных имен (DNS), виртуальные частные сети (VPN), брандмауэры и технологии шифрования;
 • понимание концепций Active Directory, включая домены, контроллеры доменов, репликацию, протокол Kerberos и протокол облегченного доступа к каталогам (LDAP)
 • понимание способов обеспечения устойчивости и аварийного восстановления систем, включая операции резервного копирования и восстановления.
Содержание курса:

Модуль 1. Посвідчення

У цьому модулі ви дізнаєтесь, як захищати посвідчення за допомогою Azure Active Directory та впроваджувати користувачів та групи.
Заняття
Azure Active Directory
Користувачі та групи
Лабораторна робота: керування посвідченнями Azure Active Directory
Після проходження цього модуля учні зможуть:
Захист та керування посвідченнями за допомогою Azure Active Directory.
Реалізація та керування користувачами та групами.

Модуль 2. Управління та відповідність

У цьому модулі ви дізнаєтеся про управління своїми підписками та обліковими записами, реалізацію політик Azure та використання контролю доступу на основі ролей.
Заняття
Підписки та облікові записи
Політика Azure
Керування доступом на основі ролей (RBAC)
Лабораторна робота: управління підписками та RBAC
Лабораторна робота: контроль керування за допомогою політики Azure
Після проходження цього модуля учні зможуть:
Використання та керування підписками та обліковими записами Azure.
Реалізація політики Azure, включаючи політики, що настроюються.
Використання RBAC для призначення дозволів.

Модуль 3. Адміністрація Azure

У цьому модулі ви дізнаєтеся про інструменти, які адміністратор Azure використовує для керування своєю інфраструктурою. До них належать шаблони Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI та Resource Manager.Цей модуль включає:
Заняття
Інструменти адміністратора Azure
Шаблони ARM
Лабораторна робота: керування ресурсами Azure з використанням шаблонів ARM
Лабораторна робота: керування ресурсами Azure з використанням Azure PowerShell (необов'язково)
Лабораторна робота: керування ресурсами Azure за допомогою Azure CLI (необов'язково)
Лабораторна робота: керування ресурсами Azure за допомогою порталу Azure
Після проходження цього модуля учні зможуть:
Використовувати Azure Portal та Cloud Shell.
Використовувати Azure PowerShell та CLI.
Використовувати шаблони ARM для розгортання ресурсів.

Модуль 4. Віртуальні мережі

У цьому модулі ви дізнаєтеся про основні концепції віртуальних мереж, таких як віртуальні мережі та підмережі, IP-адресація, групи безпеки мережі, брандмауер Azure та Azure DNS.
Заняття
Віртуальні мережі
Групи безпеки мережі
Брандмауер Azure
Azure DNS
Лабораторна робота: впровадження віртуальних мереж
Після проходження цього модуля учні зможуть:
Реалізувати віртуальні мережі та підмережі.
Налаштувати групи безпеки мережі.
Налаштувати брандмауер Azure.
Налаштувати приватні та загальнодоступні зони DNS.

Модуль 5. Міжсайтові підключення

У цьому модулі ви дізнаєтеся про можливості міжсайтових підключень, включаючи піринг у VNet, шлюзи віртуальних мереж та з'єднання Site-to-Site.
Заняття
Піринг віртуальних мереж
Підключення через VPN-шлюзи
ExpressRoute та Virtual WAN
Лабораторна робота: впровадження міжсайтових підключень
Після проходження цього модуля учні зможуть:
Налаштовувати пірінг у віртуальних мережах.
Налаштувати VPN-шлюзи.Вибирати відповідне рішення для міжсайтового підключення.

Модуль 6. Управління мережевим трафіком

У цьому модулі ви дізнаєтеся про стратегії організації мережевого трафіку, включаючи мережну маршрутизацію та кінцеві точки служб, балансувальник навантаження Azure та шлюз додатків Azure.
Заняття
Мережева маршрутизація та кінцеві точки
Azure Load Balancer
Шлюз додатків Azure
Спостерігач за мережами
Лабораторна робота: реалізація керування трафіком
Після проходження цього модуля учні зможуть:
Налаштувати мережну маршрутизацію, включаючи маршрути користувача та кінцеві точки обслуговування.
Налаштувати балансувальник навантаження Azure Load Balancer.
Налаштувати Шлюз додатків Azure.
Налаштувати Спостерігач за мережами.

Модуль 7. Служба сховища Azure

У цьому модулі ви дізнаєтеся про основні функції та властивості сховища, включаючи облікові записи сховища, сховища blob-об'єктів, файли Azure та синхронізацію файлів, безпеку сховища та інструменти сховища.
Заняття
Облікові записи зберігання
Сховище BLOB-об'єктів
Безпека сховища
Файли Azure та синхронізація файлів
керування сховищем;
Лабораторна робота: керування службою сховища Azure
Після проходження цього модуля учні зможуть:
Створювати облікові записи сховища Azure.
Налаштовувати контейнери BLOB-об'єктів.
Забезпечувати безпеку сховища Azure.
Налаштувати спільні папки Azure та синхронізувати файли.
Керувати сховищем за допомогою таких інструментів, як Оглядач сховища.

Модуль 8. Віртуальні машини Azure

У цьому модулі ви дізнаєтеся про віртуальні машини Azure, включаючи планування, створення, доступність і розширення

==

Идентификация

 • Azure Active Directory
 • Пользователи и группы
Управления и обеспечения соответствия
 • Подписки и учетные записи
 • Политика Azure
Управление доступом на основе ролей (RBAC)
 • Администрирование Azure
 • Менеджер ресурсов
 • Портал Azure и облачная оболочка
 • Azure PowerShell и CLI
 • ARM-шаблоны
Виртуальная сеть
 • Виртуальные сети
 • IP-адресация
 • Группы безопасности сети
 • Azure Firewall
 • Azure DNS
Связь между сайтами
 • Виртуальный пиринг (VNet Peering)
 • VPN-шлюз
 • ExpressRoute и виртуальный WAN
Управление сетевым трафиком
 • Сетевая маршрутизация и конечные точки
 • Azure Load Balancer
 • Шлюз приложений Azure
 • Менеджер трафика Azure
Хранилище Azure
 • Аккаунты хранения
 • Хранение BLOB-объектов
 • Безопасность хранения
 • Файлы Azure и синхронизация файлов
 • Управление хранилищем
Виртуальные машины Azure
 • Планирование виртуальной машины
 • Создание виртуальных машин
 • Доступность виртуальной машины
 • Расширение виртуальной машины
Безсерверные вычисления
 • Планы обслуживания приложений Azure
 • Служба приложений Azure
 • Контейнерные услуги
 • Azure Kubernetes Service
Защита данных
 • Создание резервных копий файлов и папок
 • Резервные копии виртуальных машин
Мониторинг
 • Мониторинг Azure
 • Оповещения Azure
 • Сервис Log Analytics
 • Сетевой наблюдатель

Экзамен:
Расписание курсов на 6 месяцев

Возврат к списку

Зарегистрироваться на Курс 10961 Автоматизация администрирования с Windows PowerShell