курс DevOps методології, платформи, інструменти реалізації. курс DevOps методологии, платформы и инструменты реализации.

курс DevOps методології, платформи, інструменти реалізації. курс DevOps методологии, платформы и инструменты реализации.
 • Код курса:
  DevOpsI
 • Длительность:
  5 / 40
 • Ближайшие даты:

 • Цена, без НДС:
  Уточните
Аудитория:
 • Архітектори
 • DevOps-інженери
 • Розробники
 • Всім, хто планує використовувати DevOps практики та інструменти.
==
Тренинг DevOps будет полезен архитекторам, DevOps-инженерам, разработчикам, всем, кто планирует использовать DevOps практики и инструменты.
Содержание курса:

Зміст курсу DevOps:

Принципи та практики DevOps
Ключові концепції та словник DevOps.
DevOps та ландшафт інших методологій (Agile/Scrum, Lean, ITSM/ITIL4, SIAM). SDLC моделі. Культура DevOps.
SecOps, DevSecOps, SecDevOps.
CI/CD практики.
Зони відповідальності DevOps інженера.
Порівняння ролі SRE та DevOps інженера.
Фреймворк CALMS. Метрики керування DevOps.
DevOps та моделі гнучкої розробки продуктів.
DevOps та Scrum, DevOps та ScaledAgile SAFe.
Архітектурний погляд
Вибір платформ та інструментів.
Загальний погляд на ефективність DevOps з точки зору використовуваних архітектур додатків та продуктивного середовища.
Віртуалізація, контейнери, хмарні платформи.
Огляд архітектурних принципів та платформ, що максимально підходять для DevOps.
Системи збирання, репозиторії, CI/CD – загальний огляд інструментів, GitLab та Github.
Сучасні тренди та нові технологічні платформи.
Docker
Docker у ланцюжках CI/CD та Infrastructure as Code.
Docker у контексті Kubernetes та інших оркестраторів та платформ.
Як улаштований Docker. Життєвий цикл контейнер. Термінологія.
Основні команди Docker. Запуск та зупинка контейнерів. Отримання інформації про контейнери.
Складання образів.
Docker Compose, docker-compose.yml.
Робота з репозиторієм Docker Hub та приватним репозиторієм.
Різні сценарії мережевих налаштувань, взаємодія контейнерів та додатків.
Docker Volumes.
Кластеризація Docker Swarm.
Kubernetes (K8s)
Компоненти та архітектури Kubernetes, Kubernetes API, Kubernetes об'єкти, артефакти, структури YAML.
Огляд постачальників готових платформ.Легкі платформи: k3s, microk8, minikube.
Установка кластера K8s на Amazon AWS.
Розгортання програм. Версії та оновлення. Масштабування.
Ansible
Як працює Ansible.
Встановлення Ansible.
Підключення серверів Linux та Microsoft Windows.
Inventory файл.
Ansible Ad-hoc команди: збір інформації про хостів, копіювання файлів, виконання скриптів, встановлення пакетів, запуск та зупинення сервісів.
Написання Ansible Playbook.
Ansible playbook для встановлення Docker та запуску контейнерів,
створення ресурсів AWS.
Terraform
Як працює Terraform. Terraform провайдери.
Встановлення. Основні команди. Формат файлу main.tf.
Створення машини EC2 на Amazon AWS, модифікація ресурсів.
Сценарії використання зв'язки Terraform + Ansible.
Amazon AWS
Огляд AWS сервісів у контексті DevOps.
AWS CLI, Terraform, Ansible як інструмент автоматизації.
Наскрізні приклади створення інстансу EC2, установки docker і додатків.
Інструменти та сценарії моніторингу
Моніторинг AWS, моніторинг контейнерів Docker, K8s.
Огляд сценаріїв за допомогою Splunk, Zabbix.
Моніторинг та GitLab Runner.

Моніторинг огляд і фокус на Elastic.

==

Принципы и практики DevOps
Ключевые концепции и словарь DevOps.
DevOps и ландшафт других методологий (Agile/Scrum, Lean, ITSM/ITIL4, SIAM). SDLC модели. Культура DevOps.
SecOps, DevSecOps, SecDevOps.
CI/CD практики.
Зоны отвественности DevOps инженера.
Сравнение роли SRE и DevOps инженера.
Фреймворк CALMS. Метрики управления DevOps.
DevOps и модели гибкой разработки продуктов.
DevOps и Scrum, DevOps и ScaledAgile SAFe.
Архитектурный взгляд
Выбор платформ и инструментов.
Общий взгляд на эффективность DevOps с точки зрения используемых архитектур приложений и продуктивной среды.
Виртуализация, контейнеры, облачные платформы.
Обзор архитектурных принципов и платформ максимально подходящих для DevOps.
Системы сборки, репозитории, CI/CD – общий обзор инструментов, GitLab и Github.
Современные тренды и новые технологические платформы.
Docker
Docker в цепочках CI/CD и Infrastructure as Code.
Docker в контексте Kubernetes и других оркестраторов и платформ.
Как устроен Docker. Жизненный цикл контейнера. Терминология.
Основные Docker команды. Запуск и останов контейнеров. Получение информации о контейнерах.
Сборка образов.
Docker Compose, docker-compose.yml.
Работа с репозиторием Docker Hub и приватным репозиторием.
Различные сценарии сетевых настроек, взаимодействие контейнеров и приложений.
Docker Volumes.
Кластеризация Docker Swarm.
Kubernetes (K8s)
Компоненты и архитектура Kubernetes, Kubernetes API, Kubernetes объекты, артефакты, структуры YAML.
Обзор поставщиков готовых платформ.
Легкие платформы: k3s, microk8, minikube.
Установка K8s кластера на Amazon AWS.
Разворачивание приложений. Версии и обновление. Масштабированние.
Ansible
Как работает Ansible.
Установка Ansible.
Подключение серверов Linux и Microsoft Windows.
Inventory файл.
Ansible Ad-hoc команды: сбор информации о хостах, копирование файлов, выполнение скриптов, установка пакетов, запуск и останов сервисов.
Написание Ansible playbook.
Ansible playbook для установки Docker и запуска контейнеров,
создания ресурсов AWS.
Terraform
Как работает Terraform. Terraform-провайдеры.
Установка. Основные команды. Формат файла main.tf.
Создание EC2 машины на Amazon AWS, модификация ресурсов.
Сценарии использование связки Terraform + Ansible.

Amazon AWS
Обзор AWS сервисов в контексте DevOps.
AWS CLI, Terraform, Ansible как инструмент автоматизации.
Сквозные примеры создания EC2 инстанса, установки docker и приложений.
Инструменты и сценарии мониторинга
Мониторинг AWS, мониторинг Docker контейнеров, K8s.
Обзор сценариев с использованием Splunk, Zabbix.
Мониторинг и GitLab Runner.
==
в мониторинге обзор и фокус на Elastic.

Материалы и сертификаты:
Акцент Профі
===
Акцент Профи

Возврат к спискуПерейти на программу ускоренного курса PostgreSQL и записаться в Акцент Профи
Зарегистрироваться на курс управління проектами

перейти на описание курса 20533, зарегистрироваться на тренинг по Microsoft Azure в Акцент Профи