Курс WS-012. Гибридная инфраструктура и Azure IaaS с Windows Server 2019

Курс WS-012.Гибридная инфраструктура и Azure IaaS с Windows Server 2019
 • Код курса:
  WS-012
 • Длительность:
  3 / 24
 • Ближайшие даты:

 • Цена, без НДС:
  Уточните
Тишко Геннадий а
Тренер Microsoft с 2000 года, обучено 1500 студентов.
Описание Курса:
Курс надасть слухачам знання та навички, необхідні для планування, впровадження та управління гібридними середовищами, розміщеними в Azure IaaS. В курсі розповідається, як використовувати гібридні можливості Azure, як переносити робочі навантаження віртуальних та фізичних серверів в Azure IaaS, а також як керувати та забезпечувати безпеку віртуальних машин Azure під Windows Server 2019.
===
Курс предоставит слушателям знания и навыки, необходимые для планирования, внедрения и управления гибридными средами, размещенными в Azure IaaS. В курсе рассказывается, как использовать гибридные возможности Azure, как переносить рабочие нагрузки виртуальных и физических серверов в Azure IaaS, а также как управлять и обеспечивать безопасность виртуальных машин Azure под Windows Server 2019.
Аудитория:
Цей курс призначений для адміністраторів Windows Server та системних інженерів ІТ-фахівців, які готуються до переходу від локальної до гібридної інфраструктури, і навіть повністю публічної хмари. Також курс корисний ІТ-фахівцям, які вивчають можливості адміністрування та управління робочими навантаженнями у Microsoft Azure IaaS.
===
Этот курс предназначен для администраторов Windows Server и системных инженеров ИТ-специалистов, которые готовятся к переходу от локальной к гибридной инфраструктуре, и даже полностью публичному облаку. Также курс полезен ИТ-специалистам, изучающим возможности администрирования и управления рабочими нагрузками в Microsoft Azure IaaS.
Предварительная подготовка:
 • Розуміння принципів роботи доменних служб Active Directory (AD DS) у Windows Server 2012 або Windows Server 2016.
 • Розуміння базових мережевих технологій, IP-адресації, DNS та DHCP.
 • Досвід роботи з віртуалізацією та розуміння принципів віртуалізації серверів у Microsoft Hyper-V.
 • Знання основних рекомендацій щодо безпеки.
 • Досвід впровадження та управління службами IaaS у Microsoft Azure.
 • Базовий досвід роботи з Windows PowerShell.
 • Знання технологій високої доступності та відновлення після збоїв, автоматизації та моніторингу у Windows Server
===
 • Понимание принципов работы доменных служб Active Directory (AD DS) в Windows Server 2012 или Windows Server 2016.
 • Понимание базовых сетевых технологий, IP-адресации, DNS и DHCP.
 • Опыт работы с виртуализацией и понимание принципов виртуализации серверов в Microsoft Hyper-V.
 • Знание основных рекомендаций по безопасности.
 • Опыт внедрения и управления службами IaaS в Microsoft Azure.
 • Базовый опыт работы с Windows PowerShell.
 • Знания технологий высокой доступности и восстановления после сбоев, автоматизации и мониторинга в Windows Server
Приобретаемые навыки:
 • Описати основні принципи Azure IaaS, включаючи реалізацію обчислення, сховище та мережу.
 • Визначити інструменти, які використовуються для реалізації гібридних рішень, включаючи Windows Admin Center та PowerShell.
 • Реалізувати аутентифікацію в гібридних сценаріях, включаючи AD DS в Azure IaaS та керовані AD DS.
 • Інтегрувати AD DS із Azure AD.
 • Керувати гібридними сценаріями та відслідковувати їхню роботу за допомогою WAC, Azure Arc, Azure Automation та Azure Monitor.
 • Підвищити рівень безпеки в гібридному середовищі за допомогою Центру безпеки Azure, Azure Sentinel та Windows Update Management.
 • Реалізувати файлові служби у гібридних сценаріях за допомогою Azure Files та Azure File Sync.
 • Планувати та реалізувати гібридні та хмарні сценарії міграції, резервного копіювання та відновлення.
 • Розгорнути віртуальні машини Azure під керуванням Windows Server 2019 та налаштуйте мережу, сховище та безпеку.
 • Управляти та обслуговувати віртуальні машини Azure під Windows Server 2019.
===
 • Описать основополагающие принципы Azure IaaS, включая реализацию вычисления, хранилище и сеть.
 • Определить инструменты, используемые для реализации гибридных решений, включая Windows Admin Center и PowerShell.
 • Реализовать аутентификацию в гибридных сценариях, включая AD DS в Azure IaaS и управляемые AD DS.
 • Интегрировать AD DS с Azure AD.
 • Управлять гибридными сценариями и отслеживать их работу с помощью WAC, Azure Arc, Azure Automation и Azure Monitor.
 • Повысить уровень безопасности в гибридной среде с помощью Центра безопасности Azure, Azure Sentinel и Windows Update Management.
 • Реализовать файловые службы в гибридных сценариях с помощью Azure Files и Azure File Sync.
 • Планировать и реализовать гибридные и облачные сценарии миграции, резервного копирования и восстановления.
 • Развернуть виртуальные машины Azure под управлением Windows Server 2019 и настройте сеть, хранилище и безопасность.
 • Управлять и обслуживать виртуальные машины Azure под Windows Server 2019.
Содержание курса:

Модуль 1: Введення в гібридну інфраструктуру Azure IaaS та Windows Server 2019

У цьому модулі описані принципи Azure IaaS (обчислення, сховища та мережа), а також методи інтеграції локальних середовищ з Azure та Azure AD (мережа, файлові служби, управління, моніторинг, резервне копіювання та аварійне відновлення, ідентифікація). Модуль також містить інструменти адміністрування гібридним середовищем (Windows Admin Center, портал Azure, PowerShell та Azure CLI). Теми вступного модуля будуть розглянуті докладніше в курсі пізніше. У модулі представлені ті технології Windows Server 2019, які актуальні з погляду гібридної інтеграції.

Теми

 • Огляд Azure IaaS
 • Огляд гібридної моделі Azure
 • Використання засобів адміністрування гібридного середовища

Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:

 • Описати основні принципи Azure IaaS
 • Визначити інструменти, які використовуються для реалізації гібридних рішень, включаючи Windows Admin Center та PowerShell.

Модуль 2: Використання ідентифікації у гібридних сценаріях

У цьому модулі представлені три основні методи інтеграції управління ідентифікацією та аутентифікації у гібридних сценаріях; AD DS на віртуальних машинах Azure, AD DS, інтегрований з Azure Active Directory, та Azure AD DS.

Теми

 • Впровадження AD DS в Azure IaaS
 • Інтеграція AD DS із Azure AD
 • Реалізація керованих середовищ AD DS.

Лабораторна робота: Впровадження інтеграції AD DS із Azure AD

 • Підготовка Azure AD до інтеграції з AD DS
 • Підготовка локальних AD DS до інтеграції з Azure AD
 • Завантаження, встановлення та налаштування Azure AD Connect
 • Перевірка інтеграції між AD DS та Azure AD
 • Реалізація функцій інтеграції Azure AD в AD DS

Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:

 • Впровадити AD DS в Azure IaaS
 • Інтегрувати AD DS з Azure AD
 • реалізувати кероване середовище AD DS.

Модуль3: Полегшення гібридного управління та оперативного моніторингу у гібридних сценаріях

У цьому модулі представлені інструменти, які спрощують гібридне управління та оперативний моніторинг, а саме Windows Admin Center, Azure Arc, Azure Automation та Azure Monitor (окремо про моніторинг параметрів безпеки наведено в модулі 4).

Теми

 • Windows Admin Center
 • Azure Arc
 • Azure Monitor
 • Azure Automation

Лабораторна робота: Використання Windows Admin Center у гібридних сценаріях

 • Підготовка віртуальних машин Azure під керуванням Windows Server 2019
 • Тестування гібридного підключення через мережевий адаптер Azure
 • Розгортання шлюзу Windows Admin Center в Azure
 • Перевірка працездатності шлюзу Windows Admin Center в Azure

Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:

 • Описати, розгорнути та налаштувати Windows Admin Center.
 • Описати та впровадити Azure Arc.
 • Описати та керувати Azure Monitor.
 • Впровадити картку обслуговування (Service Map).
 • Інтегрувати Azure Monitor із Operations Manager.

Модуль 4: Впровадження рішень безпеки у гібридні сценарії

У цьому модулі описуються основні методи та служби, що покращують безпеку гібридного середовища, включаючи Azure Security Center, Azure Sentinel та рішення на основі Azure Monitor та Azure Automation для керування оновленнями Windows.

Теми

 • Центр безпеки Azure (Azure Security Center)
 • Azure Sentinel
 • Управління Windows Updates

Лабораторна робота: Використання Azure Security Center у гібридних сценаріях

 • Підготовка віртуальних машин Azure під керуванням Windows Server 2019
 • Налаштування Azure Security Center
 • Підключення локального Windows Server 2019 до Azure Security Center
 • Перевірка гібридних можливостей Azure Security Center

Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:

 • Описати Azure Security Center і увімкніть його в гібридних середовищах.
 • Описати Azure Sentinel та реалізувати функціональність SIEM.
 • Реалізувати рішення SOAR у Azure Sentinel.
 • Впровадження рішень для керування оновленнями в Azure Automation.

Модуль 5: Впровадження файлових сервісів у гібридних сценаріях

У цьому модулі описано, як використовувати файлові служби Azure для заміни або покращення локальних файлових серверів Windows. Модуль охоплює реалізацію файлових сервісів Azure Files та Azure File Sync.

Теми

 • Впровадження Azure Files
 • Використання служби синхронізації файлів Azure (Azure File Sync)

Лабораторна робота: Впровадження Azure File Sync

 • Реалізація реплікації DFS у локальному середовищі.
 • Створення та налаштування групи синхронізації
 • Заміна реплікації DFS реплікацією на основі синхронізації файлів
 • Перевірка реплікації та включення багаторівневої хмари
 • Усунення проблем із реплікацією

Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:

 • Усунути проблеми з реплікацією
 • Описати та впровадити службу Azure File Sync.
 • Управляти багаторівневою хмарою.
 • Перейти з DFSR до служби Azure File Sync.

Модуль 6: Розгортання та налаштування віртуальних машин в Azure

Цей модуль описує, як розгорнути та налаштувати віртуальні машини Azure під керуванням Windows Server 2019. У модулі розповідається, як налаштувати мережу, сховище та безпеку віртуальних машин Azure.

Теми

 • Розгортання віртуальних машин Azure
 • Налаштування мережі віртуальних машин Azure
 • Налаштування сховища віртуальних машин Azure
 • Налаштування безпеки віртуальної машини Azure

Лабораторна робота: Розгортання та налаштування Windows Server 2019 на віртуальних машинах Azure

 • Створення шаблонів ARM для розгортання віртуальної машини Azure
 • Зміна шаблонів ARM для ввімкнення конфігурації на основі розширень віртуальної машини
 • Розгортання віртуальних машин Azure під керуванням Windows Server 2019 за допомогою шаблонів ARM
 • Настроювання адміністративного доступу до віртуальних машин Azure під керуванням Windows Server 2019
 • Налаштування безпеки Windows Server 2019 на віртуальних машинах Azure

Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:

 • Реалізувати стійкість до відмов віртуальних машин Azure на рівні платформи.
 • Реалізувати стійкість до відмови на рівні операційної системи Windows Server 2019 на віртуальних машинах Azure.
 • Реалізувати розширення віртуальної машини Azure для Windows Server 2019
 • Налаштувати та оптимізувати мережу віртуальних машин Azure.
 • Налаштуйте диски віртуальної машини Azure.
 • Масштабувати сховище віртуальних машин Azure.

Модуль 7: Управління та підтримка віртуальних машин в Azure

Цей модуль описує, як керувати та підтримувати віртуальні машини Azure з Windows Server 2019. У модулі описані інструменти для управління та обслуговування віртуальних машин Azure, включаючи Windows Admin Center, віддалену взаємодію PowerShell через Cloud Shell, команди запуску, серійну консоль та політики Azyure через розширення гостьової зміни.

Теми

 • Управління віртуальними машинами Azure з Windows Server 2019
 • Обслуговування віртуальних машин Azure з Windows Server 2019

Лабораторна робота: Управління віртуальними машинами Azure з Windows Server 2019

 • Підготовка віртуальних машин Azure під керуванням Windows Server 2019
 • Управління Windows Server 2019 на віртуальних машинах Azure за допомогою Windows Admin Center
 • Управління Windows Server 2019 на віртуальних машинах Azure із Cloud Shell за допомогою віддаленої взаємодії PowerShell
 • Управління Windows Server 2019 на віртуальних машинах Azure за допомогою запуску команд
 • Управління Windows Server 2019 на віртуальних машинах Azure за допомогою політик Azure через розширення гостьової конфігурації

Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:

 • Управляти Windows Server 2019 на віртуальних машинах Azure.
 • реалізувати політики Azure.
 • Підтримувати оновлення Windows.
 • Описати резервне копіювання та відновлення на рівні віртуальних машин та дисків Azure.
 • Підтримувати доступність віртуальної машини Azure.
 • Управляти Windows Server 2019 на віртуальних машинах Azure за допомогою політик Azure за допомогою розширення гостьової конфігурації.

Модуль 8: Планування та впровадження служб міграції та відновлення у гібридних сценаріях.

У цьому модулі описано, як спланувати та реалізувати гібридні та хмарні сценарії міграції, резервного копіювання та відновлення з використанням служб Windows Server 2019 та Azure, включаючи Azure Migrate, Storage Migration Server, Azure Backup, Azure Site Recovery та Storage Replica.

Теми

 • Azure Migrate
 • Storage Migration Server
 • Azure Site Recovery
 • Storage Replica
 • Azure Backup

Лабораторна робота: Впровадження служб відновлення Azure

 • Підготовка віртуальних машин Azure під керуванням Windows Server 2019
 • Впровадження Azure Site Recovery
 • Впровадження Azure Backup

Лабораторна робота: Перевірка служб відновлення Azure

 • Тестування резервного копіювання та відновлення на основі Azure Backup
 • Тестування відпрацювання відмови Azure Site Recovery

Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:

 • Мігрувати робочі навантаження Windows Server за допомогою Azure Migrate.
 • Описати Storage Migration Server та визначте відповідні сценарії використання.
 • Пояснити, як Azure Site Recovery допомагає забезпечити безперервність бізнесу та аварійне відновлення.
 • Мігрувати сервери Windows в Azure за допомогою Azure Site Recovery.
 • Описати Storage Replica та відповідні сценарії використання.
 • Реплікувати сховище на віртуальні машини Azure за допомогою Storage Replica.
 • Виконати резервне копіювання локальних робочих навантажень за допомогою служби архівації Azure.
===

Модуль 1: Введение в гибридную инфраструктуру Azure IaaS и Windows Server 2019

В этом модуле описаны принципы Azure IaaS (вычисления, хранилище и сеть), а также методы интеграции локальных сред с Azure и Azure AD (сеть, файловые службы, управление, мониторинг, резервное копирование и аварийное восстановление, идентификация). В модуле также представлены инструменты администрирования гибридной средой (Windows Admin Center, портал Azure, PowerShell и Azure CLI). Темы вводного модуля будут рассмотрены более подробно в курсе позже. В модуле представлены только те технологии Windows Server 2019, которые актуальны с точки зрения гибридной интеграции.

Темы

 • Обзор Azure IaaS
 • Обзор гибридной модели Azure
 • Использование средств администрирования гибридной среды

По окончании этого модуля слушатели смогут:

 • Описать основные принципы Azure IaaS
 • Определить инструменты, используемые для реализации гибридных решений, включая Windows Admin Center и PowerShell.

Модуль 2: Использование идентификации в гибридных сценариях

В этом модуле представлены три основных метода интеграции управления идентификацией и аутентификации в гибридных сценариях; AD DS на виртуальных машинах Azure, AD DS, интегрированный с Azure Active Directory, и Azure AD DS.

Темы

 • Внедрение AD DS в Azure IaaS
 • Интеграция AD DS с Azure AD
 • Реализация управляемых сред AD DS.

Лабораторная работа: Внедрение интеграции AD DS с Azure AD

 • Подготовка Azure AD к интеграции с AD DS
 • Подготовка локальных AD DS к интеграции с Azure AD
 • Скачивание, установка и настройка Azure AD Connect
 • Проверка интеграции между AD DS и Azure AD
 • Реализация функций интеграции Azure AD в AD DS

По окончании этого модуля слушатели смогут:

 • Внедрить AD DS в Azure IaaS
 • Интегрировать AD DS с Azure AD
 • Реализовать управляемую среду AD DS.

Модуль3: Облегчение гибридного управления и оперативного мониторинга в гибридных сценариях

В этом модуле представлены инструменты, которые упрощают гибридное управление и оперативный мониторинг, а именно Windows Admin Center, Azure Arc, Azure Automation и Azure Monitor (отдельно о мониторинге параметров безопасности рассказано в модуле 4).

Темы

 • Windows Admin Center
 • Azure Arc
 • Azure Monitor
 • Azure Automation

Лабораторная работа: Использование Windows Admin Center в гибридных сценариях

 • Подготовка виртуальных машин Azure под управлением Windows Server 2019
 • Тестирование гибридного подключения через сетевой адаптер Azure
 • Развертывание шлюза Windows Admin Center в Azure
 • Проверка работоспособности шлюза Windows Admin Center в Azure

По окончании этого модуля слушатели смогут:

 • Описать, развернуть и настроить Windows Admin Center.
 • Описать и внедрить Azure Arc.
 • Описать и управлять Azure Monitor.
 • Внедрить карту обслуживания (Service Map).
 • Интегрировать Azure Monitor с Operations Manager.

Модуль 4: Внедрение решений безопасности в гибридные сценарии

В этом модуле описываются основные методы и службы, улучшающие безопасность гибридной среды, включая Azure Security Center, Azure Sentinel и решения на основе Azure Monitor и Azure Automation для управления обновлениями Windows.

Темы

 • Центр безопасности Azure (Azure Security Center)
 • Azure Sentinel
 • Управление Windows Updates

Лабораторная работа: Использование Azure Security Center в гибридных сценариях

 • Подготовка виртуальных машин Azure под управлением Windows Server 2019
 • Настройка Azure Security Center
 • Подключение локального Windows Server 2019 к Azure Security Center
 • Проверка гибридных возможностей Azure Security Center

По окончании этого модуля слушатели смогут:

 • Описать Azure Security Center и включите его в гибридных средах.
 • Описать Azure Sentinel и реализовать функциональность SIEM.
 • Реализовать решения SOAR в Azure Sentinel.
 • Внедрить решения для управления обновлениями в Azure Automation.

Модуль 5: Внедрение файловых сервисов в гибридных сценариях

В этом модуле описывается, как использовать файловые службы Azure для замены или улучшения локальных файловых серверов Windows. Модуль охватывает реализацию файловых сервисов Azure Files и Azure File Sync.

Темы

 • Внедрение Azure Files
 • Внедрение службы синхронизации файлов Azure (Azure File Sync)

Лабораторная работа: Внедрение Azure File Sync

 • Реализация репликации DFS в локальной среде.
 • Создание и настройка группы синхронизации
 • Замена репликации DFS репликацией на основе синхронизации файлов
 • Проверка репликации и включение многоуровневого облака
 • Устранение проблем с репликацией

По окончании этого модуля слушатели смогут:

 • Устранить проблемы с репликацией
 • Описать и внедрить службу Azure File Sync.
 • Управлять многоуровневым облаком.
 • Перейти с DFSR на службу Azure File Sync.

Модуль 6: Развертывание и настройка виртуальных машин в Azure

Этот модуль описывает, как развернуть и настроить виртуальные машины Azure под управлением Windows Server 2019. В модуле рассказывается, как настроить сеть, хранилище и безопасность виртуальных машин Azure.

Темы

 • Развертывание виртуальных машин Azure
 • Настройка сети виртуальных машин Azure
 • Настройка хранилища виртуальных машин Azure
 • Настройка безопасности виртуальной машины Azure

Лабораторная работа: Развертывание и настройка Windows Server 2019 на виртуальных машинах Azure

 • Создание шаблонов ARM для развертывания виртуальной машины Azure
 • Изменение шаблонов ARM для включения конфигурации на основе расширений виртуальной машины
 • Развертывание виртуальных машин Azure под управлением Windows Server 2019 с помощью шаблонов ARM
 • Настройка административного доступа к виртуальным машинам Azure под управлением Windows Server 2019
 • Настройка безопасности Windows Server 2019 на виртуальных машинах Azure

По окончании этого модуля слушатели смогут:

 • Реализовать отказоустойчивость виртуальных машин Azure на уровне платформы.
 • Реализовать отказоустойчивость на уровне операционной системы Windows Server 2019 на виртуальных машинах Azure.
 • Реализовать расширения виртуальной машины Azure для Windows Server 2019.
 • Настроить и оптимизировать сеть виртуальных машин Azure.
 • Настроить диски виртуальной машины Azure.
 • Масштабировать хранилище виртуальных машин Azure.

Модуль 7: Управление и поддержка виртуальных машин в Azure

Этот модуль описывает, как управлять и поддерживать виртуальные машины Azure с Windows Server 2019. В модуле описаны инструменты для управления и обслуживания виртуальных машин Azure, включая Windows Admin Center, удаленное взаимодействие PowerShell через Cloud Shell, команды запуска, серийную консоль и политики Azyure через расширение гостевой конфигурации.

Темы

 • Управление виртуальными машинами Azure с Windows Server 2019
 • Обслуживание виртуальных машин Azure с Windows Server 2019

Лабораторная работа: Управление виртуальными машинами Azure с Windows Server 2019

 • Подготовка виртуальных машин Azure под управлением Windows Server 2019
 • Управление Windows Server 2019 на виртуальных машинах Azure с помощью Windows Admin Center
 • Управление Windows Server 2019 на виртуальных машинах Azure из Cloud Shell с помощью удаленного взаимодействия PowerShell
 • Управление Windows Server 2019 на виртуальных машинах Azure с помощью запуска команд
 • Управление Windows Server 2019 на виртуальных машинах Azure с помощью политик Azure через расширение гостевой конфигурации

По окончании этого модуля слушатели смогут:

 • Управлять Windows Server 2019 на виртуальных машинах Azure.
 • Реализовать политики Azure.
 • Поддерживать обновления Windows.
 • Описать резервное копирование и восстановление на уровне виртуальных машин и дисков Azure.
 • Поддерживать доступность виртуальной машины Azure.
 • Управлять Windows Server 2019 на виртуальных машинах Azure с помощью политик Azure через расширение гостевой конфигурации.

Модуль 8: Планирование и внедрение служб миграции и восстановления в гибридных сценариях.

В этом модуле описывается, как спланировать и реализовать гибридные и облачные сценарии миграции, резервного копирования и восстановления с использованием служб Windows Server 2019 и Azure, включая Azure Migrate, Storage Migration Server, Azure Backup, Azure Site Recovery и Storage Replica.

Темы

 • Azure Migrate
 • Storage Migration Server
 • Azure Site Recovery
 • Storage Replica
 • Azure Backup

Лабораторная работа: Внедрение служб восстановления Azure

 • Подготовка виртуальных машин Azure под управлением Windows Server 2019
 • Внедрение Azure Site Recovery
 • Внедрение Azure Backup

Лабораторная работа: Проверка служб восстановления Azure

 • Тестирование резервного копирования и восстановления на основе Azure Backup
 • Тестирование отработки отказа Azure Site Recovery

По окончании этого модуля слушатели смогут:

 • Мигрировать рабочие нагрузки Windows Server с помощью Azure Migrate.
 • Описать Storage Migration Server и определите соответствующие сценарии использования.
 • Объяснить, как Azure Site Recovery помогает обеспечить непрерывность бизнеса и аварийное восстановление.
 • Мигрировать серверы Windows в Azure с помощью Azure Site Recovery.
 • Описать Storage Replica и соответствующие сценарии использования.
 • Реплицировать хранилище на виртуальные машины Azure с помощью Storage Replica.
 • Выполнить резервное копирование локальных рабочих нагрузок с помощью службы архивации Azure.
Материалы и сертификаты:
Microsoft | Акцент Профі | Акцент Профи

Возврат к спискуПрограмма и регистрация на курс Cobit основы в Акцент Профи


программа курса Microsoft 20761: Запрос данных с использованием Transact SQL, записаться на курс и пройти обучение на курсе МС20761. Создание SQL - запросов в Microsoft SQL Server 2016
курс Курс основи кібербезпеки: принципи, фреймворки, архітектури, практики та інструментарій

Зарегистрироваться на курс
перейти на описание курса 20533, зарегистрироваться на тренинг по Microsoft Azure в Акцент Профи
Програма курсу ITIL 4.0, зареэструватись на курс ИТИЛ