курс ITIL4CDS: Створення, Надання та підтримка послуг. Создание, предоставление и поддержка услуг. Курс ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support.

ITIL4CDS. Створення, Надання та підтримка послуг. ITIL4CDS. Создание, предоставление и поддержка услуг. ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support.
 • Код курса:
  ITIL4CDS
 • Длительность:
  3 / 24
 • Ближайшие даты:
  05.12.2022
 • Цена, без НДС:
  17 800,00 грн.
Описание Курса:
Курс ITIL 4 CDS: Створення, надання та підтримка послуг допоможе керувати і налагоджувати ефективну роботу по створенню, впровадженню та підтримці продуктів і послуг відповідно до ITIL 4.
В ході навчання учасники зможуть отримати більш глибокі знання з організації ІТ-послугами відповідно до ITIL 4, охопити такі види діяльності як проектування, розробка і тестування, запуск в експлуатацію і супровід продуктів і послуг.
Курс створений на основі видання «ITIL 4 Create, Deliver and Support»
Курс допоможе підготуватися до здачі сертифікаційного іспиту ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support, що є одним з кроків по досягненню рівня Managing Professional (MP).
Авторські доповнення та кейси, а так же демонстрація інструментарію допоможе сприйняти знання з практичного боку.
==
Курс ITIL 4 CDS: Создание, предоставление и поддержка услуг поможет управлять и налаживать эффективную работу по созданию, внедрению и поддержке продуктов и услуг в соответствии с ITIL 4.
В ходе обучения участники смогут получить более глубокие знания по организации ИТ-услугами в соответствии с ITIL 4, охватить такие виды деятельности как проектирование, разработка и тестирование, запуск в эксплуатацию и сопровождение продуктов и услуг.
Курс создан на основе издания «ITIL 4 Create, Deliver and Support»
Курс поможет подготовиться к сдаче сертификационного экзамена ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support, являющегося одним из шагов по достижению уровня Managing Professional (MP).
Авторские дополнения и кейсы, а так же демонстрация инструментария поможет воспринять знания с практической стороны.
Аудитория:
 • Практикуючі фахівці з управління ІТ, залучені до роботи на будь-якому етапі життєвого циклу ІТ-продукту або ІТ-послуги (в області управління послугами / продуктами)
 • Керівники середньої ланки на сторонні постачальника ІТ-послуг
 • Власники ІТ-продуктів та ІТ-послуг
 • Власники та менеджери процесів управління ІТ
 • Ті, хто готується до здачі сертифікаційного іспиту ITIL 4 Create, Deliver and Support
==
 • Практикующие специалисты по управлению ИТ, вовлеченные в работу на любом этапе жизненного цикла ИТ-продукта или ИТ-услуги (в области управления услугами/продуктами)
 • Руководители среднего звена на стороне поставщика ИТ-услуг
 • Владельцы ИТ-продуктов и ИТ-услуг
 • Владельцы и менеджеры процессов управления ИТ
 • Те, кто готовится к сдаче сертификационного экзамена ITIL 4 Create, Deliver and Support
Предварительная подготовка:
Успішне закінчення курсу Основи управління ІТ послугами по ITIL 4.0 або еквівалентна підготовка.
==
Успешное окончание курса Основы управления ИТ услугами по ITIL 4.0 или эквивалентная подготовка.
Приобретаемые навыки:
 • розуміння ступеня впливу організаційної культури на якість створюваних і надаваних продуктів і послуг
 • побудова культури взаємодії в середині команди
 • розуміння, які інформаційні технології можуть сприяти створенню, наданню та підтримки послуг
 • планування та побудова потоків створення цінності для ефективного створення, надання та підтримки ІТ-послуг
 • володіння необхідними техніками для управління потоком робіт і визначення пріоритетів окремих робіт
 • знання підходів до формування моделі сорсингу для організації
==
 • понимание степени влияния организационной культуры на качество создаваемых и предоставляемых продуктов и услуг
 • построение культуру взаимодействия внутри команды
 • понимание, какие информационные технологии могут способствовать созданию, предоставлению и поддержке услуг
 • планирование и построение Потоков создания ценности для эффективного создания, предоставления и поддержки ИТ-услуг
 • владение необходимыми техниками для управления потоком работ и определения приоритетов отдельных работ
 • знание подходов к формированию модели сорсинга для организации
Содержание курса:

Модуль 1. Принципи управління послугами та концепції системи створення цінності (SVS), трансформаційні виклики.

 • Організація, люди, команди, взаємодія та інтеграція, культурні відмінності, клієнт-орієнтованість, вдосконалення
 • Управління задоволеністю працівників.
 • Позитивні комунікації.
 • Agile/DevOps та Shift-Left підхід.
 • Планування ресурсів; інтеграція команд, виміри та звіти результативності, культура безперервного вдосконалення.

Модуль 2. Цінність інформації та технологій.

 • Інтеграція та спільне використання даних.
 • Звіти та розширена аналітика.
 • Системи колективної роботи та робочих процесів.
 • Роботизована автоматизація процесів (RPA).
 • Штучний інтелект та машинне навчання.
 • Безперервна інтеграція та постачання (CI/CD).
 • Інформаційні моделі.

Модуль 3. Ключові практики CDS.

 • Моделі потоків цінності для створення, надання та підтримки послуг. 
 • Мінімально життєздатні практики. Практики у потоках створення цінності.
 • Проектування послуг. Розробка та управління ПЗ.
 • Управління розгортанням. Управління релізами.
 • Підтвердження та тестування послуг.
 • Управління змінами.
 • Service Desk.
 • Управління інцидентами. Управління проблемами.
 • Управління знаннями.
 • Управління рівнем послуг.
 • Моніторинг та управління подіями

Модуль 4. Координація, пріоритизація та структурування робіт.

 • Управління чергами, Backlog.
 • Пріоретизація.
 • Купувати чи створювати самим.
 • Моделі сорсингу, смартсорсинг.
 • Архітектурні виклики та підхід SIAM.
 • Трохи математики та теорії ймовірності.
 • Вибір раціональної послідовності застосування практик.
===
Модуль 1. Принципы управления услугами и концепции системы создания ценности (SVS), трансформационные вызовы.
 • Организация, люди, команды, взаимодействие и интеграция, культурные различия, клиент-ориентированность, совершенствование
 • Управление удовлетворенностью сотрудников.
 • Позитивные коммуникации.
 • Agile/DevOps и Shift-Left подход.
 • Планирование ресурсов; интеграция команд, измерения и отчеты результативности, культура непрерывного совершенствования.
Модуль 2. Ценность информации и технологий.
 • Интеграция и совместное использование данных.
 • Отчеты и расширенная аналитика.
 • Системы коллективной работы и рабочих процессов.
 • Роботизированная автоматизация процессов (RPA).
 • Искусственный интеллект и машинное обучение.
 • Непрерывная интеграция и поставка (CI/CD).
 • Информационные модели.
Модуль 3. Ключевые практики СDS.
 • Модели потоков ценности для создания, предоставления и поддержки услуг. Минимально жизнеспособные практики. Практики в потоках создания ценности.
 • Проектирование услуг. Разработка и управление ПО.
 • Управление развёртыванием. Управление релизами.
 • Подтверждение и тестирование услуг.
 • Управление изменениями.
 • Service Desk.
 • Управление инцидентами. Управление проблемами.
 • Управление знаниями.
 • Управление уровнем услуг.
 • Мониторинг и управление событиями
Модуль 4. Координация, приоритизация и структурирование работ.
 • Управление очередями, Backlog.
 • Приоретизация.
 • Покупать или создавать самим.
 • Модели сорсинга, смартсорсинг.
 • Архитектурные вызовы и подход SIAM.
 • Немного математики и теории вероятности.
 • Выбор оптимальной после
Материалы и сертификаты:
Акцент Профі
==
Акцент Профи

Возврат к списку
Перейти на программу ускоренного курса PostgreSQL и записаться в Акцент Профи

перейти на описание курса 20533, зарегистрироваться на тренинг по Microsoft Azure в Акцент Профи

Программа и регистрация на курс VBA Excel - курс практическое программирование в Ексель в Акцент Профи
Перейти к описанию курса 20697-1
Программа и регистрация на курс Cobit основы в Акцент Профи