Курс DBA 1-2-3. v15. Адміністрування PostgreSQL. Администрирование, Настройка и мониторинг PostgreSQL 15. Курс PostgreSQL Адміністрування, Налаштування та Моніторинг PostgreSQL 15.

Курс PostgreSQL DBA 1-2-3.v15. Адміністрування PostgreSQL. Курс Налаштування та мониторинг PostgreSQL. Резервне копіювання і реплікація
 • Код курса:
  DBA 1-2-3.15.
 • Длительность:
  6 / 48
 • Ближайшие даты:

 • Цена, без НДС:
  Уточните
Євген Тренер Oracle
Викладання курсів з 1999 року, сертифікований тренер,
навчено понад  3000 осіб.
Аудитория:

Адміністратори баз даних
==
Администратори баз данных

Предварительная подготовка:
 • Володіння Unix
 • Мінімальні відомості про бази даних та SQL
 • Базові знання про архітектуру, встановлення, налаштування БД
 • Обслуговуванні СУБД

==

 • Unix Proficiency
 • Minimum knowledge about databases and SQL
 • Basic knowledge about architecture, installation, database configuration
 • DBMS maintenance
Приобретаемые навыки:
 • Розуміння архітектури PostgreSQL
 • Моніторинг та налаштування бази, вирішення задач оптимізації та продуктивності
 • Виконання завдань супроводу
 • Резервування, реплікація, клонування

Набуті навички ДБА 1:

 • Загальне уявлення про архітектуру
 • Установка, базове налаштування, запуск СУБД
 • Управління користувачами, даними, доступом
 • Базові завдання супроводу і моніторингу
 • Створення резервних копій та відновлення
==
 • Understanding PostgreSQL Architecture
 • Monitoring and tuning the database, solving performance optimization problems
 • Perform maintenance tasks
 • Backup, replication, cloning
==
 • Понимание архитектуры PostgreSQL
 • Мониторинг и настройка базы, решение задач оптимизации производительности
 • Выполнение задач сопровождения
 • Резервирование, репликация, клонирование
Содержание курса:

DBA 1. Адміністрування PostgreSQL. Базовий курс PostgreSQL

Програма курсу:
Вступ
Базовий інструментарій
Установка й управління сервером
Використання psql
Конфігурування
Архітектура
Загальний пристрій PostgreSQL
Ізоляція і Багато версійність
Буферний кеш і журнал
Організація даних
Бази даних і схеми
Системний каталог
Табличні простору
Низький рівень
Задачі адміністрування
Моніторинг
Супровід
Управління доступом
Ролі й атрибути
Привілеї
Політики захисту строк
Підключення й аутентифікація
Резервне копіювання
Репликація

DBA 2. Адміністрування PostgreSQL. Налаштування і моніторинг

Програма курсу
Вступ
Багато версійність
Журналювання
Огляд
Ізоляція
Сторінки та версії рядків
Знімки даних
HOT-поновлення
Очищення
Авто очищення
Замороження
Буферний кеш
Журнал перезапису
Контрольна крапка
Налаштування журналу


DBA3. Адміністрування PostgreSQL. Резервне копіювання і реплікація

Програма курсу
Вступ
Резервне копіювання
Логічне резервування
Базова резервна копія
Архів журналу перезапису
Реплікація
Фізична реплікація
Перемикання на репліку
Логічна реплікація
Сценарії використання
Кластерні технології
Огляд
== 

DBA 1. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ POSTGRESQL. 

БАЗОВЫЙ КУРС POSTGRESQL 

Введение

Базовый инструментарий
 • Установка и управление сервером
 • Использование psql
 • Конфигурирование
Архитектура
 • Общее устройство PostgreSQL
 • Изоляция и многоверсионность
 • Буферный кэш и журнал
Организация данных
 • Базы данных и схемы
 • Системный каталог
 • Табличные пространства
 • Низкий уровень
Задачи администрирования
 • Мониторинг
 • Сопровождение
Управление доступом
 • Роли и атрибуты
 • Привилегии
 • Политики защиты строк
 • Подключение и аутентификация
Резервное копирование
 • Обзор
Репликация
 • Обзор

DBA 2. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ POSTGRESQL 10. НАСТРОЙКА И МОНИТОРИНГ

Программа курса
Введение Многоверсионность
 • Изоляция
 • Страницы и версии строк
 • Снимки данных
 • HOT-обновления
 • Очистка
 • Автоочистка
 • Заморозка
Журналирование
 • Буферный кэш
 • Журнал предзаписи
 • Контрольная точка
 • Настройка журнала


DBA3. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ POSTGRESQL 12. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И РЕПЛИКАЦИЯ

Программа курса
Введение Резервное копирование
 • Логическое резервирование
 • Базовая резервная копия
 • Архив журнала предзаписи
Репликация
 • Физическая репликация
 • Переключение на реплику
 • Логическая репликация
 • Сценарии использования
Кластерные технологии
 • Обзор


Материалы и сертификаты:
Акцент Профі
Akcent Pro Group
Расписание курсов на 6 месяцев

Возврат к списку

Зарегистрироваться на Курс 10961 Автоматизация администрирования с Windows PowerShell