Адміністратор ідентифікації та контролю доступу Microsoft (Администратор идентификации и контроля доступа Microsoft)

Адміністратор ідентифікації та контролю доступу Microsoft (Администратор идентификации и контроля доступа Microsoft)
 • Код курса:
  SC-300T00
 • Длительность:
  4 / 32
 • Ближайшие даты:
  13.12.2022
 • Цена, без НДС:
  22 800,00 грн.
Тишко Геннадий а
Тренер Microsoft с 2000 года, обучено 1500 студентов.
Описание Курса:
Курс SC-300T00 дає спеціалістам з ідентифікації та доступу, а також спеціалістам з безпеки знання та навички, необхідні для впровадження рішень з управління ідентифікацією на базі Microsoft Azure AD та пов'язаних з ним технологій ідентифікації. Курс включає зміст ідентифікації для Azure AD, реєстрації корпоративних додатків, умовного доступу, управління ідентифікацією та інших інструментів ідентифікації.
===
Курс SC-300T00 дает специалистам по идентификации и доступу, а также специалистам по безопасности знания и навыки, необходимые для внедрения решений по управлению идентификацией на базе Microsoft Azure AD и связанных с ним технологий идентификации. Курс включает в себя содержание по идентификации для Azure AD, регистрации корпоративных приложений, условного доступа, управления идентификацией и других инструментов идентификации.
Аудитория:
Цей курс призначений для адміністраторів ідентифікації та доступу, які планують складати відповідний сертифікаційний іспит або виконують завдання з адміністрування ідентифікації та доступу у своїй повсякденній роботі. Цей курс також буде корисним адміністраторам або інженерам, які хочуть спеціалізуватися на наданні рішень щодо ідентифікації та систем управління доступом для рішень на базі Azure, відіграваючи невід'ємну роль у захисті організації
===
Этот курс предназначен для администраторов идентификации и доступа, которые планируют сдавать соответствующий сертификационный экзамен или выполняют задачи по администрированию идентификации и доступа в своей повседневной работе. Этот курс также будет полезен администраторам или инженерам, которые хотят специализироваться на предоставлении решений по идентификации и систем управления доступом для решений на базе Azure, играя неотъемлемую роль в защите организации
Предварительная подготовка:
 • Передові методи забезпечення безпеки та галузеві вимоги безпеки, такі як багаторівневий захист, найменш привілейований доступ, загальна відповідальність та модель нульової довіри.
 • Знайомство з концепціями ідентифікації, такими як автентифікація, авторизація та активний каталог.
 • Деякий досвід розгортання робочих навантажень Azure. У цьому курсі не розглядаються основи адміністрування Azure, натомість зміст курсу спирається на ці знання, додаючи інформацію з безпеки.
 • Деякий досвід роботи з операційними системами Windows та Linux та мовами сценаріїв корисний, але не обов'язковий. На лабораторних заняттях курсу можуть використовуватись PowerShell та CLI.
===
 • Передовые методы обеспечения безопасности и отраслевые требования безопасности, такие как многоуровневая защита, наименее привилегированный доступ, общая ответственность и модель нулевого доверия.
 • Знакомство с концепциями идентификации, такими как аутентификация, авторизация и активный каталог.
 • Некоторый опыт развертывания рабочих нагрузок Azure. В этом курсе не рассматриваются основы администрирования Azure, вместо этого содержание курса опирается на эти знания, добавляя информацию по безопасности.
 • Некоторый опыт работы с операционными системами Windows и Linux и языками сценариев полезен, но не обязателен. На лабораторных занятиях курса могут использоваться PowerShell и CLI.
Приобретаемые навыки:
 • Впроваджувати рішення щодо управління ідентифікацією
 • Впроваджувати рішення з управління автентифікацією та доступом
 • Впроваджувати керування доступом до програм
 • Планувати та реалізовувати стратегії управління ідентифікацією
===
 • Внедрять решения по управлению идентификацией
 • Внедрять решения по управлению аутентификацией и доступом
 • Внедрять управления доступом к приложениям
 • Планировать и реализовывать стратегии управления идентификацией
Содержание курса:

Модуль 1 «Впровадження рішення для управління ідентифікацією»

 • Виконання початкового налаштування Azure AD
 • Створення, настроювання та керування ідентифікаційними даними
 • Впровадження та керування зовнішніми ідентифікаційними даними
 • Впровадження та управління гібридною ідентифікацією

Модуль 2 «Впровадження рішення для управління автентифікацією та доступом»

 • Захист користувачів Azure AD за допомогою MFA
 • Управління автентифікацією користувачів
 • Планування, впровадження та адміністрування умовного доступу
 • Управління захистом ідентифікаційних даних Azure AD

Модуль 3 «Впровадження керування доступом для додатків»

 • Планування та проектування інтеграції підприємства для SSO
 • Здійснення та контроль інтеграції корпоративних додатків для SSO
 • Впровадження реєстрації додатків

Модуль 4 «Планування та реалізація стратегії управління ідентифікацією»

 • Планування та впровадження управління правами
 • Планування, впровадження та управління перевірками доступу
 • Планування та реалізація привілейованого доступу
 • Моніторинг та обслуговування Azure AD
===

Модуль 1 «Внедрение решения для управления идентификацией»

 • Выполнение начальной настройки Azure AD
 • Создание, настройка и управление идентификационными данными
 • Внедрение и управление внешними идентификационными данными
 • Внедрение и управление гибридной идентификацией

Модуль 2 «Внедрение решения для управления аутентификацией и доступом»

 • Защита пользователей Azure AD с помощью MFA
 • Управление аутентификацией пользователей
 • Планирование, внедрение и администрирование условного доступа
 • Управление защитой идентификационных данных Azure AD

Модуль 3 «Внедрение управления доступом для приложений»

 • Планирование и проектирование интеграции предприятия для SSO
 • Осуществление и контроль интеграции корпоративных приложений для SSO
 • Внедрение регистрации приложений

Модуль 4 «Планирование и реализация стратегии управления идентификацией»

 • Планирование и внедрение управления правами
 • Планирование, внедрение и управление проверками доступа
 • Планирование и реализация привилегированного доступа
 • Мониторинг и обслуживание Azure AD
Экзамен:
Материалы и сертификаты:
Microsoft
==
Акцент Профі
==
Акцент Профи

Возврат к списку
Перейти на программу ускоренного курса PostgreSQL и записаться в Акцент Профи

перейти на описание курса 20533, зарегистрироваться на тренинг по Microsoft Azure в Акцент Профи

Программа и регистрация на курс VBA Excel - курс практическое программирование в Ексель в Акцент Профи
Перейти к описанию курса 20697-1
Программа и регистрация на курс Cobit основы в Акцент Профи