Курс Програмування - Программирование на VBA для Microsoft Excel

Курс Програмування на VBA для Microsoft Excel. Программирование на VBA для Microsoft Excel
 • Код курса:
  VBAExcelB
 • Длительность:
  4 / 32 (3 / 24)
 • Ближайшие даты:

 • Цена, без НДС:
  Уточните
Б_MS_Office Максим Григорович
Професійний викладач із більш ніж двадцятирічним досвідом.
Описание Курса:
Мова програмування Visual Basic for Applications (VBA) є базовою мовою в додатках Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint та ін.). У новій версії Microsoft Office 2013 VBA також залишається засобом автоматизації роботи користувачів з офісними програмами. На нашому курсі ми вас познайомимо і з основами програмування на VBA та Excel зокрема.
Основні команди мови VBA та базові об'єкти Excel сумісні на рівні макросів з попередніми версіями Excel, тому отримані на курсі знання та навички програмування макросів можна буде успішно застосовувати як у Microsoft Excel 2019-2010, так і в ранніх версіях Microsoft Excel 2007/2003
==
Язык программирования Visual Basic for Applications (VBA) - является базовым языком в приложениях Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint и др.). В новой версии Microsoft Office 2013 VBA также остается средством автоматизации работы пользователей с офисными приложениями. На нашем курсе мы вас познакомим и с основами программирования на VBA и в Excel в частности.

Основные команды языка VBA и базовые объекты Excel совместимы на уровне макросов с предыдущими версиями Excel, поэтому полученные на курсе знания и навыки программирования макросов можно будет с успехом применять как в Microsoft Excel 2019-2010, так и в более ранних версиях Microsoft Excel 2007/2003.
Аудитория:
Учасники курсу можуть мати досвіду в програмуванні.
На курсі Excel VBA ми також розглянемо основи програмування для VBA та Excel зокрема.
==
Участники курса могут не иметь опыта в программировании.
На курсе Excel VBA мы также рассмотрим основы программирования для VBA и Excel  в частности.
Предварительная подготовка:
Досвід роботи у Windows, Excel. == Опыт работы в Windows, Excel.
Содержание курса:

Основи програмування

 • Поняття мови програмування
 • Поняття середовище розробки
 • Програми, процедури, функції
 • Змінні, їх типи
 • Цикли та розгалуження
 • Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП)

Введення в Visual Basic та VBA

 • Що таке Visual Basic та Visual Basic for Applications.
 • Область застосування мови, її особливості.
 • Середовище розробки VBA.
 • Налаштування Excel, пов'язані з VBA
 • Макроси та VBA
 • Створення та збереження проекту
 • Виконання програми

Основи написання коду на VBA

 • Оголошення змінних, область видимості, присвоєння значень
 • Типи даних, приведення типів
 • Константи
 • Типи користувача даних
 • Робота з масивами
 • Оператори та вирази.Деякі вбудовані функції VBA
 • Операції порівняння, логічні функції. Оператори розгалуження
 • Цикли
 • Процедури та функції, їх аргументи
 • Організація тексту програми

Користувальницькі форми. Елементи керування

 • Форма (Form), додавання форм у проект
 • Поняття елемента управління, додавання елементів управління на форму, їх організація на формі
 • Деякі стандартні елементи управління: Text box, Label, Command button, Check box, Option button, List box, SpinButton, Frame і т.д.
 • Деякі властивості елементів керування, керування цими властивостями.

Події стандартних елементів керування

 • Поняття події та обробника події
 • Деякі типові події, створення обробників

Об'єктна модель Excel

 • Концепція об'єктної моделі Microsoft Office. Об'єктна модель Excel. Отримання довідки
 • Об'єкт Application
 • Концепція колекції. Колекції Workbooks, Worksheets, Charts і т.д.
 • Властивості та методи об'єктів класів Workbook, Worksheet, Range та ін.
 • Робота з поточним виділенням
 • Використання функцій Excel

Події Excel

 • Події робочої книги
 • Події робочих листів
 • Події програми

Діалогові вікна. Робота із файлами.
Робота з діаграмами

Взаємодія проекту Excel з іншими програмами Office (на прикладі створення звіту Word).

Обробка помилок та налагодження програм

 • Типи помилок (синтаксичні, часу виконання, логічні)
 • Перехоплення та обробка помилок. Продовження виконання програми.
 • Покрокове налагодження
 • Точки переривання
 • Відстеження значень змінних. Спеціалізовані вікна відладчика
==
Основы программирования
 • Понятие языка программирования
 • Понятие среда разработки
 • Программы, процедуры, функции
 • Переменные, их типы
 • Циклы и ветвления
 • Объектно-ориентированное программирование (ООП)
Введение в Visual Basic и VBA
 • Что такое Visual Basic и Visual Basic for Applications.
 • Область применения языка, его особенности.
 • Среда разработки VBA.
 • Настройки Excel, связанные с VBA
 • Макросы и VBA
 • Создание и сохранение проекта
 • Выполнение программы
Основы написания кода на VBA
 • Объявление переменных, область видимости, присвоение значений
 • Типы данных, приведение типов
 • Константы
 • Пользовательские типы данных
 • Работа с массивами
 • Операторы и выражения. Некоторые встроенные функции VBA
 • Операции сравнения, логические функции. Операторы ветвления
 • Циклы
 • Процедуры и функции, их аргументы
 • Организация текста программы
Пользовательские формы. Элементы управления
 • Форма (Form), добавление форм в проект
 • Понятие элемента управления, добавление элементов управления на форму, их организация на форме
 • Некоторые стандартные элементы управления: Text box, Label, Command button, Check box, Option button, List box, SpinButton, Frame и т.д
 • Некоторые свойства элементов управления, управление этими свойствами.
События стандартных элементов управления
 • Понятие события и обработчика события
 • Некоторые типичные события, создание обработчиков
Объектная модель Excel
 • Понятие объектной модели приложения Microsoft Office. Объектная модель Excel. Получение справки
 • Объект Application
 • Понятие коллекции. Коллекции Workbooks, Worksheets, Charts, и т.д.
 • Свойства и методы объектов классов Workbook, Worksheet, Range и пр.
 • Работа с текущим выделением
 • Использование функций Excel
События Excel
 • События рабочей книги
 • События рабочих листов
 • События приложения
Диалоговые окна. Работа с файлами.
Работа с диаграммами
Взаимодействие проекта Excel с другими приложениями Office (на примере создания отчета в Word).
Обработка ошибок и отладка программ

 • Типы ошибок (синтаксические, времени выполнения, логические)
 • Перехват и обработка ошибок. Продолжение выполнения программы.
 • Пошаговая отладка
 • Точки прерывания
 • Отслеживание значений переменных. Специализированные окна отладчика
Материалы и сертификаты:
Акцент Профі - Акцент Профи

Возврат к спискуMicrosoft Office Excel 2 дні поглиблене навчання
Програма курсу ITIL 4.0, зареэструватись на курс ИТИЛ
курс RH7-SA1. Red Hat 7 - Системное администрирование IЗарегистрироваться на Курс 10961 Автоматизация администрирования с Windows PowerShell