Використання Power BI Desktop та сервісу Power BI. ИспользованиеPower BI Desktop и сервиса Power BI

Використання Power BI Desktop та сервісу Power BI. Использование Power BI Desktop и сервиса Power BI
 • Код курса:
  PBiDTM
 • Длительность:
  2 / 16
 • Ближайшие даты:

 • Цена, без НДС:
  Уточните
Б_MS_Office Максим Григорьевич
Профессиональный преподаватель с более чем двадцатилетним стажем.
Аудитория:
 • Бізнес-аналітики
 • Економісти
 • Фінансисти
 • Маркетологи
 • Аналітики
==
 • Бизнес-аналитики
 • Экономисты
 • Финансисты
 • Маркетологи
 • Аналитики
Предварительная подготовка:

Содержание курса:

Основні поняття

• BI (business intelligence) та бізнес-аналіз.
• Microsoft 365. Екосистема Power BI

Power BI Desktop

• Огляд Power BI Desktop. Його архітектура та основні принципи роботи.
• Отримання та встановлення Power BI Desktop.
• Використання довідки.
• Режими Звіт, Дані, Модель.
• Створення та налаштування моделі даних
Основні засади створення моделі даних.
Отримання даних. Робота з різними джерелами даних (текстові файли, робітничі книги Excel, бази даних Access, веб-сторінки, файли у хмарних сховищах тощо)
Трансформація даних. Редактор запитів Поняття мови М (Докладно ці теми розглядаються в модулі, присвяченому Power Query в Excel. Тут же ми розглядаємо лише ті аспекти Powеr Query, які відрізняють його використання в Power BI Desktop від використання в Excel)
Встановлення властивостей таблиць та полів
Зв'язки між таблицями. Типи зв'язків. Схеми моделі даних «зірка» та «сніжинка». Таблиці-довідники (вимірювання) та таблиці фактів.
Встановлення та налаштування зв'язків між таблицями. Активні та неактивні зв'язки. Напрямок крос-фільтрації.

Використання DAX. 

Обчислювані стовпці, заходи та таблиці. (Докладно ці теми розглядаються в модулі, присвяченому використанню DAX у Power Pivot. Тут ми розглядаємо тільки ті аспекти DAX, які відрізняють його використання в Power BI Desktop від використання в Power Pivot)
Управління зв'язками за допомогою функцій USERELATIONSHIP та CALCULATE
Ієрархії, угруповання, кластери
Робота із датами. Таблиці дат. Використання функцій CALENDAR та CALENDARAUTO
• Робота із візуалізаціями, принципи їх використання, форматування.Базові візуалізації (таблиця, матриця, картки, гістограма, графік, кругова тощо).
Більш складні візуалізації (бульбашкова діаграма, каскадна діаграма (водоспад), KPI, датчик, дерево декомпозиції)
Робота з географічними картами
Умовне форматування у візуалізаціях. Використання DAX в умовному форматуванні
Використання зображень з internet
Аналіз та аналітика у візуалізаціях. Деталізація.
Імпорт користувача візуальних елементів.
Використання Q&A. Синоніми.
• Налаштування зовнішнього вигляду звіту. Використання текстових полів, зображень, фігур. Режим фокусування візуалізації. Режим «у центрі уваги».
• Використання тем. Налаштування сторінки звіту.
• Фільтрування у звітах. Зрізи, синхронізація зрізів. Фільтри візуалізацій, сторінок та звіту. Фільтри деталізації.
• Взаємодія візуалізації. Перехресне виділення
• Використання закладок
• Використання кнопок з керуванням
• Користувальницькі сторінки підказок
• DAX та «Швидкі заходи»
• Використання параметра «Що, якщо»
• Деякі параметри Power BI Desktop

Використання сервісу Power BI

• Огляд Power BI.
• Структура сайту Power BI
• Основні об'єкти Power BI та зв'язки між ними: візуальні елементи, набори даних, звіти, інформаційні панелі (панелі моніторингу).
• Отримання даних. Робота з джерелами даних.
• Публікація звіту Power BI Desktop у хмару.
• Створення та налаштування звітів. Надання звіту до загального доступу. Експорт у Power Point
• Створення та налаштування панелей моніторингу (інформаційних панелей). Додавання плиток. Надання панелей моніторингу у загальний доступ.
• Оновлення даних.Поняття шлюзу Power BI
• Основи використання робочих областей. Налаштування доступу до даних, звітів, панелей моніторингу.

===
Основные понятия

• BI (business intelligence) и бизнес-анализ.
• Microsoft 365. Экосистема Power BI

Power BI Desktop

• Обзор Power BI Desktop. Его архитектура и основные принципы работы.
• Получение и установка Power BI Desktop.
• Использование справки.
• Режимы Отчет, Данные, Модель.
• Создание и настройка модели данных
 • Основные принципы создания модели данных.
 • Получение данных. Работа с различными источниками данных (текстовые файлы, рабочие книги Excel, базы данных Access, веб-страницы, файлы в облачных хранилищах и т.д.)
 • Трансформация данных. Редактор запросов. Понятие языка М (Подробно эти темы рассматриваются в модуле, посвященного Power Query в Excel. Здесь же мы рассматриваем только те аспекты Powеr Query, которые отличают его использование в Power BI Desktop от использования в Excel)
 • Установка свойств таблиц и полей
 • Связи между таблицами. Типы связей. Схемы модели данных «звезда» и «снежинка». Таблицы-справочники (измерения) и таблицы фактов.
 • Установка и настройка связей между таблицами. Активные и неактивные связи. Направление кросс-фильтрации.
 • Использование DAX. Вычисляемые столбцы, меры и таблицы. (Подробно эти темы рассматриваются в модуле, посвященного использованию DAX в Power Pivot. Здесь же мы рассматриваем только те аспекты DAX, которые отличают его использование в Power BI Desktop от использования в Power Pivot)
 • Управление связями с помощью функций USERELATIONSHIP и CALCULATE
 • Иерархии, группировка, кластеры
 • Работа с датами. Таблицы дат. Использование функций CALENDAR и CALENDARAUTO
• Работа с визуализациями, принципы их использования, форматирование.
 • Базовые визуализации (таблица, матрица, карточки, гистограмма, график, круговая и т.п.).
 • Более сложные визуализации (пузырьковая диаграмма, каскадная диаграмма (водопад), KPI, датчик, дерево декомпозиции)
 • Работа с географическими картами
 • Условное форматирование в визуализациях. Использование DAX в условном форматировании
 • Использование изображений из internet
 • Анализ и аналитика в визуализациях. Детализация.
 • Импорт пользовательских визуальных элементов.
 • Использование Q&A. Синонимы.
• Настройка внешнего вида отчета. Использование текстовых полей, изображений, фигур. Режим фокусировки визуализации. Режим «в центре внимания».
• Использование тем. Настройка страницы отчета.
• Фильтрация в отчетах. Срезы, синхронизация срезов. Фильтры визуализаций, страниц и отчета. Фильтры детализации.
• Взаимодействие визуализаций. Перекрестное выделение
• Использование закладок
• Использование управляющих кнопок
• Пользовательские страницы подсказок
• DAX и «Быстрые меры»
• Использование параметра «Что если»
• Некоторые параметры Power BI Desktop

Использование сервиса Power BI

• Обзор Power BI.
• Структура сайта Power BI
• Основные объекты Power BI и взаимосвязи между ними: визуальные элементы, наборы данных, отчеты, информационные панели (панели мониторинга).
• Получение данных. Работа с различными источниками данных.
• Публикация отчета Power BI Desktop в облако.
• Создание и настройка отчетов. Предоставление отчета в общий доступ. Экспорт в Power Point
• Создание и настройки панелей мониторинга (информационных панелей). Добавление плиток. Предоставление панелей мониторинга в общий доступ.
• Обновление данных. Понятие шлюза Power BI
• Основы использования рабочих областей. Настройка доступа к данным, отчетам, панелям мониторинга.
Материалы и сертификаты:
Акцент Профі
==
Акцент Профи

Возврат к спискуПрограмма и регистрация на курс Cobit основы в Акцент Профи


программа курса Microsoft 20761: Запрос данных с использованием Transact SQL, записаться на курс и пройти обучение на курсе МС20761. Создание SQL - запросов в Microsoft SQL Server 2016


Зарегистрироваться на курс
перейти на описание курса 20533, зарегистрироваться на тренинг по Microsoft Azure в Акцент Профи
Програма курсу ITIL 4.0, зареэструватись на курс ИТИЛ